Redakcja

Żywe zainteresowanie problematyką międzynarodową globalizującego się świata wyraża się w podejmowanych na szeroką skalę badaniach i publikowanych pracach naukowych, poświęconych współczesnym stosunkom międzynarodowym.
Jedną z płaszczyzn będących forum wymiany poglądów na kluczowe problemy współczesnego świata stał się wydawany od roku 2004 kwartalnik „Krakowskie Studia Międzynarodowe” – czasopismo założone z inicjatywy prof. dr. hab. Andrzeja Kapiszewskiego – skierowane do osób zainteresowanych problematyką politologiczną i kulturoznawczą, a także zagadnieniami współczesnej ekonomii. Umożliwia ono zarazem prezentację osiągnięć naukowo-badawczych pracowników Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. „Krakowskie Studia Międzynarodowe” zawierają prace autorów polskich i zagranicznych i są publikowane w języku polskim i angielskim. Wszystkie zamieszczane w kwartalniku prace są recenzowane według wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Czasopismo spotkało się z uznaniem środowiska naukowego i czytelników, o czym świadczy wzrastająca liczba prenumeratorów czy liczba artykułów napływających z wielu ośrodków, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Uznanie to związane jest także z tym, że w Polsce problematyka stosunków międzynarodowych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Czasopismo jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 9 punktów. Od 2016 roku wersją pierwotną jest wydanie elektroniczne. ISSN 1733-2680, e-ISSN 2451-0610

Rada Programowa „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”
Michał Chorośnicki, Polska
Rett R. Ludwikowski, Stany Zjednoczone
Sev Ozdovski, Australia
August Pradetto, Niemcy
Eckart D. Stratenschulte, Niemcy

W przygotowaniu na rok 2016:
„Między wolnością a bezpieczeństwem: w poszukiwaniu europejskich priorytetów” pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Państwa do współpracy. Przed złożeniem tekstu należy nawiązać kontakt z redaktorem naukowym danego tomu. Poda on szczegółowe ramy merytoryczne, kryteria i wymogi dotyczące artykułów oraz terminy ich składania.