Redakcja

Żywe zainteresowanie problematyką międzynarodową globalizującego się świata wyraża się w podejmowanych na szeroką skalę badaniach i publikowanych pracach naukowych, poświęconych współczesnym stosunkom międzynarodowym.
Jedną z płaszczyzn będących forum wymiany poglądów na kluczowe problemy współczesnego świata stał się wydawany od roku 2004 kwartalnik „Krakowskie Studia Międzynarodowe” – czasopismo założone z inicjatywy prof. dr. hab. Andrzeja Kapiszewskiego – skierowane do osób zainteresowanych problematyką politologiczną i kulturoznawczą, a także zagadnieniami współczesnej ekonomii. Umożliwia ono zarazem prezentację osiągnięć naukowo-badawczych pracowników Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. „Krakowskie Studia Międzynarodowe” zawierają prace autorów polskich i zagranicznych i są publikowane w języku polskim i angielskim. Wszystkie zamieszczane w kwartalniku prace są recenzowane według wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Czasopismo spotkało się z uznaniem środowiska naukowego i czytelników, o czym świadczy wzrastająca liczba prenumeratorów czy liczba artykułów napływających z wielu ośrodków, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Uznanie to związane jest także z tym, że w Polsce problematyka stosunków międzynarodowych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Czasopismo jest na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych, z liczbą 9 punktów. Od 2016 roku wersją pierwotną jest wydanie elektroniczne. ISSN 1733-2680, e-ISSN 2451-0610

Rada Programowa „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”
Michał Chorośnicki, Polska
Rett R. Ludwikowski, Stany Zjednoczone
Sev Ozdovski, Australia
August Pradetto, Niemcy
Eckart D. Stratenschulte, Niemcy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Państwa do współpracy. Przed złożeniem tekstu należy nawiązać kontakt z redaktorem naukowym danego tomu. Poda on szczegółowe ramy merytoryczne, kryteria i wymogi dotyczące artykułów oraz terminy ich składania.