Skip to content

Redakcja

Niesłabnące zainteresowanie problematyką międzynarodową przekłada się na podejmowane badania i refleksję naukową nad współczesnymi stosunkami międzynarodowymi.
Wymianie poglądów na kluczowe problemy współczesnego świata z powodzeniem służą wydawane od roku 2004 „Krakowskie Studia Międzynarodowe" – założone z inicjatywy prof. dr. hab. Andrzeja Kapiszewskiego, skierowane do badaczy zainteresowanych problematyką politologiczną i kulturoznawczą, a także zagadnieniami natury prawnej i ekonomicznej. Czasopismo publikuje prace autorów polskich i zagranicznych w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Czasopismo „Krakowskie Studia Międzynarodowe” przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 68,65 pkt.
Czasopismo punktowane liczbą 20 punktów.
Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:
- Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
- PBN. Polska Bibliografia Naukowa
- Index Copernicus
- CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
- CEEOL. Central and Eastern European Online Library
- BazHum
- EBSCO 

Od 2016 roku wersją pierwotną jest wydanie elektroniczne.
e-ISSN 2451-0610; ISSN 1733-2680 (wersja papierowa)

Rada Programowa „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”
Susanna Frederick Fischer, Stany Zjednoczone
Aleksander Głogowski, Polska
Robert Kłosowicz, Polska
Christian Lequesne, Francja
Rett R. Ludwikowski, Stany Zjednoczone
Andrzej Mania, Polska
Sev Ozdovski, Australia
August Pradetto, Niemcy
Barbara Stoczewska, Polska
Eckart D. Stratenschulte, Niemcy
Ewa Suwara, Polska
Marzena Żakowska, Polska

Redakcja

Redaktorzy naczelni
dr Tomasz Orłowski, prof. KAAFM [od 2022 do IX 2023]
dr hab. Bogusława Bednarczyk, prof. KAAFM [2007-2021]
prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski [2004-2007]
Redaktorzy tematyczni
dr hab. Bogusława Bednarczyk, prof. KAAFM; prof. dr hab. Andrzej Bryk; dr hab. Małgorzata Czermińska, prof. KAAFM; prof. dr hab. Erhard Cziomer; prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski; dr hab. Marcin Lasoń, prof. KAAFM; dr Michał Lipa; dr hab. Beata Molo, prof. KAAFM; dr Anna Paterek; prof. dr hab. Roman Sławiński; dr Jan Staszków; prof. dr hab. Jerzy Zdanowski
Redaktor statystyczny
dr Piotr Stefanów
Sekretarz redakcji
mgr Halina Baszak Jaroń

Zapraszamy Państwa do współpracy.

---

ETYKA WYDAWNICZA
Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kieruje się zasadami, które zostały opracowane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w Kodeksie Postępowania COPE (Codes of Conduct and Best Practice Guidelines).

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA WYDAWCY
§ czuwa nad przestrzeganiem etyki wydawniczej i stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i innym nieuczciwym praktykom, takim jak ghostwriting i guest authorship;
§ decyduje, które teksty zostaną opublikowane, opierając się na opinii zespołu redakcyjnego oraz na opiniach powołanych w tym celu zewnętrznych recenzentów (zob. zakładka Informacje dla Autorów);
§ ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury;
§ podejmując decyzję o wydaniu, wydawca kieruje się wyłącznie oryginalnością zgłaszanego materiału, jego wartością naukową oraz znaczeniem dla rozwoju badań w Polsce i w skali światowej; względy komercyjne oraz opłaty za wydanie publikacji nie mają wpływu na decyzje;
§ nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji materiałów.
§ ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, gdy pojawią się dowody świadczące o niewiarygodności bądź sfałszowaniu badań, o popełnieniu plagiatu bądź naruszeniu zasad etyki wydawniczej, a także w przypadku popełnienia poważnych błędów metodologicznych.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA AUTORA
§ jest zobowiązany zapoznać się z ustalonymi przez wydawcę zasadami etyki wydawniczej, procedurą kwalifikowania materiałów do wydania oraz zasadami współpracy wydawcy z autorem i wskazówkami technicznymi;
§ może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wszystkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze użyte w tekście jest winien opatrzyć odpowiednim przypisem;
§ jest zobowiązany do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników;
§ zgłaszający do wydania materiał autorstwa wielu osób jest zobowiązany określić wkład poszczególnych autorów w jego powstawanie;
§ jest zobowiązany załączyć bibliografię zawierającą wszystkie publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w trakcie tworzenia materiału;
§ w przypadku ustalenia poważnych błędów i nieścisłości w zgłoszonym już tekście, autor jest winien natychmiast powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania tychże błędów na etapie prac redakcyjnych.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA REDAKTORA NAUKOWEGO WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
§ decyduje, które materiały zostaną opublikowane w proponowanym przez niego wydawnictwie zbiorowym;
§ bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie zasad etyki wydawniczej oraz wartość naukową wydawnictwa;
§ W przypadku podejrzenia plagiatu lub fałszowania badań przez jednego z Autorów, redaktor jest zobowiązany podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej i poinformować o tym wydawcę.
§ ma obowiązek upewnić się, że osoby mające wkład w powstanie wydawnictwa zbiorowego akceptują jego kształt po pracach redakcyjnych wykonanych przez wydawcę.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA RECENZENTA
§ jest zobowiązany do obiektywnej oceny materiału zgłaszanego do wydania;
§ jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora;
§ powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac;
§ nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku gdy może występować konflikt interesów z autorem;
§ jest zobowiązany dostarczyć recenzję w ustalonym terminie, opatrując ją oświadczeniem o nie zachodzeniu konfliktu interesów z autorem.
§ Wydawca ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury.