Skip to content

nr 3/2009

Krakowskie Studia Międzynarodowe 3/2009
Strefa euroatlantycka - 60 lat istnienia i przemian
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Bogusława Bednarczyk: Strefa euroatlantycka - 60 lat istnienia i przemian. Wprowadzenie

Magdalena Bainczyk: Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce

Nadia Boyadjieva: The Impact of the Cold War on the Origins and Evolution of International Human Rights Regimes

Jan Czaja: Nowy ład międzynarodowy rodzi się w bólach. Porządek międzynarodowy stanu kryzysu i przewartościowań

Spasimir Domaradzki: The Council of Europe's Human Rights System after Sixty Years - Political Evolution and Continuance

Marta Kolendowska-Matejczuk: Półwiecze działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Mark Kramer: NATO, the Warsaw Pact, and the Nature of International Alliances: Theoretical Expectations and the Empirical Record

Rett R. Ludwikowski: Ochrona praw człowieka z perspektywy amerykańskiej oceny historycznego legatu Rady Europy

Michał Matyasik: Rada Europy - ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania

Katarzyna Misztal: Środki ograniczające zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a orzecznictwo europejskie

Małgorzata Perdeus-Białek: Niepełnosprawność jako problem praw człowieka - droga do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Anna Szymańska-Klich: 10 lat Polski w NATO

Jerzy J. Wiatr: II wojna światowa i nowy ład światowy

Recenzje
Magdalena Bainczyk: Bartłomiej Latos, Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, [Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, 247 s.]

Paweł Laidler: Tim Weiner, Dziedzictwo popiołów. Historia CIA, przeł. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki, [Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009, 714 s.]

Magdalena Nowacka: Patrick Joseph Hayes, Jim Campbell, Bloody Sunday: Trauma, Pain and Politics. Contemporary Irish Studies, [Pluto Press, London 2005, 224 s.]

Noty o autorach

Pobierz cały numer