Skip to content

nr 2/2013

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2/2013
Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej 1953–2013
pod redakcją Bogusławy Bednarczyk

Bogusława Bednarczyk: Wprowadzenie - Przeczytaj
Małgorzata Czermińska: Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej a prawa i wolności człowieka. Zasada wolności migracyjnej
Magdalena Bainczyk: Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez organy władzy publicznej Republiki Federalnej Niemiec. Studium przypadku
Bogusława Bednarczyk: Prawne i polityczne aspekty polityki antydyskryminacyjnej Rady Europy
Marta Kolendowska-Matejczuk: Ochrona praw ofiar przestępstw na gruncie przepisów Unii Europejskiej w świetle dyrektywy 2012/29/UE
Tomasz Młynarski: Dylemat praw człowieka we współczesnej dyplomacji Francji
Anna Bogucka: Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia
Karolina Szwarc: Prawo do wolności w świetle orzeczenia Trybunału w Strasburgu w sprawie Julii Tymoszenko oraz Jurija Łucenki przeciwko Ukrainie

Varia
Jan Czaja: Aksjologia, prawa człowieka i kultura polityczna Unii Europejskiej

Sprawozdania
Magdalena Bainczyk: Krakowska Akademia przestrzenią dla dialogu społecznego. Debata społeczna „ACTA – wolności i prawa w Internecie”
Dariusz Kwaśniewski: Debata nad demokracją liberalną
Jan Czaja: Dubai Annual Investment Meeting
Małgorzata Czermińska, Jowita Świerczyńska: XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie”, Wrocław, 20–21 maja 2013
Olga Kotulska: Pierwsza dama dziennikarstwa w Krakowskiej Akademii
Barbara Stoczewska: Jubileusz 40-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Malca
Jowita Świerczyńska: Konferencja „Ułatwienia dla biznesu 2013+”

Recenzje
Beata Molo: Polen als Motor des europäischen Integrationsprozesses.
Bilanz der polnischen Ratspräsidentschaft, red. Beate Neuss, Antje Nötzold,
[Nomos 2012, 208 s.]

Pobierz cały numer