Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020 nr 2

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.34697/2451-0610-ksm-2020-2-002

Janusz Józef Węc

prof., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: 0000-0002-6331-4133

DIE PROGRAMMATISCHE ENTWICKLUNG DER FDP
IN DER OSTPOLITIK 1949–1969 IM LICHTE DER NEUEN QUELLEN DES ARCHIVS DES DEUTSCHEN LIBERALISMUS

Artykuł w PDFPobierz

Evolution of the FDP Program in Eastern Policy in the Years 1949–1969 in the Light of New Resources Archive of German Liberalism

The main goal of the article is to analyze the FDP’s program activities in the eastern policy of the Federal Republic of Germany in the years 1949–1969. Of great importance here is the fact that the author used in this work new archives from the Archives of German Liberalism in Gummersbach. This enabled him to present a new assessment of the FDP’s impact on the eastern policy of the Federal Republic of Germany.
Key words: Archives of German Liberalism, Federal party congress of the FDP, The FDP’s Eastern Policy, The Oder-Neisse border, Free Democratic Party, Eastern Bloc countries

Ewolucja programowa FDP w polityce wschodniej w latach 1949–1969 w świetle nowych zasobów Archiwum Niemieckiego Liberalizmu

Zasadniczym celem artykułu jest analiza działalności programowej FDP w polityce wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949–1969. Autor wykorzystał nowe zasoby Archiwum Niemieckiego Liberalizmu w Gummersbach, co umożliwiło przedstawienie nowej oceny wpływu FDP na politykę wschodnią Republiki Federalnej Niemiec.
Słowa kluczowe: Archiwum Niemieckiego Liberalizmu, federalny kongres partii FDP, polityka wschodnia FDP, granica na Odrze i Nysie Łużyckiej, Wolna Partia Demokratyczna, państwa bloku wschodniego