Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020 nr 2

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.34697/2451-0610-ksm-2020-2-003

Anna Paterek

dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID: 0000-0002-5777-9129

NIEMIECKA POLITYKA WOBEC UCHODŹCÓW NA PRZYKŁADZIE KRAJU ZWIĄZKOWEGO WOLNEGO
HANZEATYCKIEGO MIASTA BREMA

Artykuł w PDFPobierz

German Refugee Policy: The Free Hanseatic City of Bremen Experience

This paper investigates the response of local government and civil society to the refugee crisis in the city-state of Bremen. Liberal asylum policy, the migrant-friendly multicultural agenda is particularly shaped by the strong leftist, social-democratic tradition in this city state. The focus on The Free Hanseatic City of Bremen reflects the wide range of roles that it is playing as a large immigration community and a preferred destination for asylum-seekers, as well as Germany’s former colonial hub. The article finds that the special role played by local city government in emergency response and long-term integration requires new policy reforms and institutional practices. Despite the enormity of the crisis and the scale of expenditures, Bremen has shown the ability to learn from mistakes and to innovate.
Key words: refugees, Germany, Bremen, refugee policy, asylum, Germany’s federal states, the Federal Agency for Migration and Refugees

Niemiecka polityka wobec uchodźców na przykładzie kraju związkowego Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema

Artykuł analizuje reakcję władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego na kryzys uchodźczy na poziomie Bremy, niemieckiego miasta na prawach kraju związkowego. Liberalna polityka azylowa – wielokulturowa agenda przyjazna migrantom kształtowana jest przez silną lewicową, socjaldemokratyczną tradycję tego landu. Skupienie się na Wolnym Hanzeatyckim Mieście Brema wynika z szerokiego zakresu ról, jakie odgrywa ono jako duża społeczność imigracyjna i preferowane miejsce pobytu dla osób ubiegających się o azyl, a także w przeszłości kolonialny ośrodek Niemiec. W artykule wysuwa się konkluzję, że szczególna rola, jaką odgrywają władze lokalne w reagowaniu kryzysowym i długofalowej integracji, wymaga nowych reform i praktyk instytucjonalnych. Pomimo ogromu kryzysu i skali wydatków Brema wykazała się umiejętnością uczenia się na błędach i wprowadzania innowacji.
Słowa kluczowe: uchodźcy, Niemcy, Brema, polityka wobec uchodźców, azyl, niemieckie kraje związkowe, Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców