Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020 nr 2

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.34697/2451-0610-ksm-2020-2-004

Aleksandra Kruk

dr hab., Uniwersytet Zielonogórski
ORCID: 0000-0002-7545-941X

SPRAWY AFRYKI NA MONACHIJSKIEJ KONFERENCJI
BEZPIECZEŃSTWA (2015–2019)

Artykuł w PDFPobierz

Munich Security Conference towards Africa (2015–2019)

The aim of the article is to present the place and status of the African continent on the agenda of the Munich Security Conference (MSC) and the thesis states, that Africa’s security problems after 2015 became a priority during the MSC. The conference, organized by Wolfgang Ischinger, enabled politicians from Africa and other continents to meet and exchange experiences. Analyzed sources included speeches of politicians and websites of institutions such as the African Union or the Tana Forum. In articulating the conclusions following theories were taken into consideration: the theory of integration, regional security complex theory, empowerment theory and feminist theory in international relations.
Key words: Munich Security Conference, security, African Union, Tana FORUM

Sprawy Afryki na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (2015–2019)

Celem artykułu było wskazanie roli i miejsca Czarnego Kontynentu podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (Munich Scecurity Conference, MSC), a tezą stwierdzenie, że problemy bezpieczeństwa Afryki po 2015 r. stały się ważne w agendzie MSC. Organizowana przez Wolfganga Ischingera konferencja umożliwiła kontaktowanie się i wymienianie doświadczeń politykom z Afryki i innych kontynentów. Wśród analizowanych źródeł uwzględnione zostały przemówienia polityków i strony internetowe instytucji, m.in. Unii Afrykańskiej i Forum Tana. Aby sformułować wnioski i oceny uwzględniono wiedzę o teorii: integracji, regionalnych konfliktów bezpieczeństwa, upodmiotowienia i feministycznej teorii stosunków międzynarodowych.
Słowa kluczowe: Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, Unia Afrykańska, Forum Tana