Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020 nr 2

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.34697/2451-0610-ksm-2020-2-005

Krzysztof Malinowski

dr hab., prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza;
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
ORCID: 0000-0002-2444-8083

UPRAWNIENIA KONTROLNE BUNDESTAGU
W PERSPEKTYWIE UDZIAŁU NIEMIEC WE WSPÓLNEJ
POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Artykuł w PDFPobierz

The Scrutiny Powers of the Bundestag in View of Germany’s Participation in the Common Security and Defense Policy

The progressing military integration of the EU may become an impulse to undertake changes aimed at increasing the scope of participation of national parliaments in the Member States in decisionmaking processes concerning the delegation of armed forces. In the decision-making system in Germany, the Bundestag has clearly developed constitutional control powers, which is the result of a specific political and military culture and the still reserved attitude towards the use of military force. Member State parliaments also have additional powers of scrutiny based on their powers to scrutinize EU decision-making. The Bundestag has a limited role in scrutinizing the CSDP decision-making process in this way for a variety of reasons. Realization of the political goal of European integration in the field of defense (both in the form of military operations and a defense union) would require modifying the Bundestag’s scrutiny powers. Modifying the decision-making system is important for legitimacy and pragmatic reasons if Germany intends to continue the expansion of the CSDP.
Key words: Bundestag, Bundeswehr, Common Security and Defense Policy, Germany, European Union

Uprawnienia kontrolne Bundestagu w perspektywie udziału Niemiec
we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony

Postępująca integracja militarna UE może stać się impulsem do podjęcia działań na rzecz zwiększenia zakresu partycypacji parlamentów krajowych państw członkowskich w procesach decyzyjnych dotyczących delegowania sił zbrojnych. W systemie decyzyjnym w Niemczech wyraźnie wykształcone konstytucyjne kompetencje kontrolne posiada Bundestag, co jest rezultatem specyficznej kultury polityczno-militarnej i nadal powściągliwego stosunku do użycia armii. Parlamenty państw członkowskich dysponują także dodatkowymi możliwościami kontrolnymi na podstawie swoich uprawnień dotyczących kontrolowania procesów decyzyjnych w UE. Bundestag ma ograniczoną rolę w weryfikowaniu procesu decyzyjnego WPBiO tą drogą z różnych powodów. Realizacja politycznego celu integracji europejskiej w dziedzinie obronnej (zarówno w formie operacji militarnych, jak i unii obronnej) wymagałaby zmodyfikowania uprawnień kontrolnych Bundestagu. Zmiana systemu decyzyjnego jest ważna ze względów legitymizacyjnych oraz pragmatycznych, jeśli Niemcy zamierzają kontynuować rozbudowę WPBiO.
Słowa kluczowe: Bundestag, Bundeswehra, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Niemcy, Unia Europejska