Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020 nr 2

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.48269/2451-0610-ksm-2020-2-008

Jakub Stankiewicz

dr, Polimer Inno Tech
ORCID: 0000-0002-6171-2891

ZNACZENIE ROZMIESZCZENIA BAZ I INSTALACJI
WOJSK ARMII AMERYKAŃSKIEJ W EUROPIE W XXI W.
DLA WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO
NA PRZYKŁADZIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC

Artykuł w PDFPobierz

The importance of the deployment of bases and installations of the American army in Europe in the 21st century for the increase of European security on the example of the Republic of Poland and the Federal Republic of Germany

The aim of the article is to explain the conditions influencing the interest in the deployment of US military bases in Poland by the government offices of both countries. The author focuses his analysis on the internal policy of the Polish government and the reasons for involvement in the implementation of this type of projects announced by the US administration. It is also important in the article to show the tensions in this context that occur in bilateral relations between Poland and the Federal Republic of Germany. The considerations concern the period during which Barack Obama and Donald Trump were in office in the US. This is a legitimate procedure due to their different positions on the issue in question. The author based the analysis on available documents, scientific and journalistic publications, government communications, international agreements and scientific articles.
Key words: defense policy, USA, military bases, Polish-American relations, Federal Republic of Germany, Poland, Central Europe

Znaczenie rozmieszczenia baz i instalacji wojsk armii amerykańskiej w Europie w XXI w. dla wzrostu bezpieczeństwa europejskiego na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

Celem artykułu jest wyjaśnienie uwarunkowań mających wpływ na zainteresowanie rozmieszczeniem baz wojskowych USA w Polsce przez rządy obu tych państw. Autor koncentruje swoją analizę na polityce wewnętrznej rządu polskiego oraz przyczynach zaangażowania w realizację tego typu projektów podawanych przez administracje USA. Istotne w artykule jest również wykazanie napięć na tym tle, występujących w stosunkach bilateralnych między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Rozważania dotyczą okresu sprawowania urzędu prezydenta w USA przez Baracka Obamę i Donalda Trumpa. Jest to zabieg zasadny z uwagi na ich odmienne stanowiska w przedmiotowej kwestii. Autor oparł analizę na dostępnych dokumentach, publikacjach naukowych i publicystycznych, komunikatach rządowych, umowach międzynarodowych i artykułach naukowych.
Słowa kluczowe: polityka obronna, USA, bazy wojskowe, stosunki polsko-amerykańskie, Republika Federalna Niemiec, Polska, Europa Środkowa