Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020 nr 2

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.34697/2451-0610-ksm-2020-2-013

Małgorzata Czermińska

dr hab., prof. KA AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-6935-1031

EUROPEJSKIE PARTNERSTWO WSCHODNIE –
WYMIAR POLITYCZNY, EKONOMICZNY I BEZPIECZEŃSTWA ZACIEŚNIANIA STOSUNKÓW ZE WSCHODNIMI SĄSIADAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł w PDFPobierz

European Eastern Partnership – political, economic and security dimension of strengthening relations with the European Union’s eastern neighbors

The accession of ten countries in 2004, followed by Romania and Bulgaria in 2007, has brought the EU closer to fragile regions in the east and south. There was a need to strengthen relations (including commercial ones) with neighbors. The European Union’s Eastern neighbors have always played a very important role in its foreign policy. The EU’s eastern policy covers not only economic but also political and security issues. Due to similar historical experience, similar problems and strong economic interconnections, partner countries are treated as one region. The purpose of the article is to show the assumptions, essence and main dimensions of the Eastern Partnership in the context of strengthening relations with the eastern neighbors of the European Union.
Key words: European Neighborhood Policy, European Eastern Partnership, Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), Association Agreements (AA)

Europejskie Partnerstwo Wschodnie – wymiar polityczny, ekonomiczny i bezpieczeństwa zacieśniania stosunków ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej

Przystąpienie dziesięciu państw do Unii Europejskiej w 2004 r., a następnie Rumunii i Bułgarii w 2007 r., zbliżyło Wspólnotę do niestabilnych regionów na wschodzie i południu. Pojawiła się konieczność wzmocnienia relacji (w tym handlowych) z sąsiadami. Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej zawsze odgrywali bardzo ważną rolę w kształtowaniu jej polityki zagranicznej. Unijna polityka wschodnia obejmuje nie tylko kwestie gospodarcze, ale również polityczne i bezpieczeństwa. Ze względu na zbliżone doświadczenia historyczne, podobne problemy oraz silne wzajemne powiązania gospodarcze, państwa partnerskie traktowane są jako jeden region. Celem artykułu jest ukazanie założeń, istoty i głównych wymiarów Partnerstwa Wschodniego w kontekście wzmocnienia stosunków ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: Europejska Polityka Sąsiedztwa, Europejskie Partnerstwo Wschodnie, pogłębine i kompleksowe strefy wolnego handlu, umowy stowarzyszeniowe