Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021 nr 1

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.48269/2451-0610-ksm-2021-1-004

Kazimierz Dadak

Ph.D., Professor of Finance and Economics, Hollins University, Virginia, United States
ORCID: 0000-0003-2472-3337

THE EMERGING SINO-AMERICAN COLD WAR

Artykuł w PDFPobierz

The Emerging Sino-American Cold War

The Donald Trump presidency ushered in a new era of Sino-American relations. Under Trump, American policies towards the Asian Giant evolved from antagonistic and confrontational to seemingly close and warm to eventually turn into an open economic and political conflict. The present “decoupling” of the two economies initiated by the Trump administration may be seen as an attempt to divide the world into two camps and this process may shape global politics, economics, and military affairs for decades to come. The emerging struggle for world dominance has features resembling the Soviet-American cold war. But the Soviet Union posed only a major military and ideological threat while China is quickly becoming an economic superpower and uses this strength to pry out entire regions from the American sphere of influence. China has created international trade and financial structures that challenge the dominance of the American-led World Bank and the International Monetary Fund. The Asian competitor is also taking steps to replace the U.S. dollar with its own currency in international markets.

Key words: world dominance, tariff s, global economic competition, cold war, U.S.-China relations

Rozpoczynająca się chińsko-amerykańska zimna wojna

Prezydentura Donalda Trumpa rozpoczęła nową erę w stosunkach amerykańsko-chińskich. Pod rządami Trumpa amerykański kurs w stosunku do tego azjatyckiego giganta ulegał częstym zmianom, od nieprzyjaznego i konfrontacyjnego poprzez na pozór bliski i ciepły – aż w końcu przybrał postać otwartego politycznego i gospodarczego konfliktu. Obecna, zapoczątkowana przez administrację Trumpa faza sporu, mająca na celu „rozdzielenie” obu gospodarek, może być postrzegana jako próba dokonania podziału świata na dwa obozy i ten proces w najbliższych dekadach może kształtować światową politykę, kwestie gospodarcze i wojskowe. Te wyłaniające się zmagania o dominację nad światem mają wiele podobieństw do amerykańsko-sowieckiej zimnej wojny, z tym że ZSRR stanowił tylko zagrożenie wojskowe i ideologiczne, podczas gdy Chiny w szybkim tempie stają się gospodarczą superpotęgą i używają tego czynnika, by wyrwać całe regiony z amerykańskiej strefy wpływów. W sferze obrotów i finansów międzynarodowych Chiny stworzyły struktury, które stanowią wyzwanie dla dominacji kierowanych przez USA Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Azjatycki rywal podejmuje także kroki mające na celu zastąpienie na światowych rynkach amerykańskiego dolara przez swoją własną walutę.
Słowa kluczowe: dominacja nad światem, wojna celna, współzawodnictwo gospodarcze na arenie światowej, zimna wojna, stosunki amerykańsko-chińskie