Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021 nr 2

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.48269/2451-0610-ksm-2021-2-003

Elżbieta Majchrowska

Ph.D, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID: 0000-0001-5980-2903

EU’S ACTIVITIES FOR THE MODERNISATION OF THE WTO – TOWARDS THE RECONSTRUCTION OF THE ORGANIZATION’S POSITION IN THE WORLD ECONOMY

Artykuł w PDFPobierz

EU’s Activities for the Modernisation of the WTO – Towards the Reconstruction of the Organization’s Position in the World Economy

The gradually mounting negotiating crisis in recent years, combined with the inability of the World Trade Organization (WTO) to perform its basic functions, has demonstrated some weaknesses and inefficiencies of the multilateral trading system. This provokes a discussion about the role of the organisation as the main regulator of world trade and, consequently, about the need to reform the multilateral system. Regaining the WTO’s position as a leader in global trade liberalisation and as a key forum for trade negotiations now requires a thorough reform of the organisation in many areas.
This paper aims to analyse the issues related to the actions taken by the EU to modernise the multilateral system under the WTO. The article presents the results of an analysis aimed at confirming the thesis that the EU, leading the efforts to rebuild the position of the WTO in the global economy, against the background of today’s diffuse global balance of power, will have to engage in its reform with other important members of the organisation, such as China, among others. This is a consequence of the shift in the balance of power in the world economy, which has also been reflected in WTO negotiations.
Key words: EU, multilateral trade system, the world economy, WTO, WTO reform

Działania UE na rzecz modernizacji WTO – w kierunku odbudowy pozycji organizacji w gospodarce światowej

Sukcesywnie narastający w ostatnich latach kryzys negocjacyjny w połączeniu z brakiem możliwości realizacji podstawowych funkcji przez World Trade Organization (WTO) ukazał pewną słabość i niewydolność wielostronnego systemu handlu. Prowokuje to do dyskusji o roli organizacji jako głównego regulatora handlu światowego, a w konsekwencji o konieczności zreformowania sytemu wielostronnego. Odzyskanie przez WTO pozycji lidera liberalizacji światowego handlu i roli kluczowego forum negocjacji handlowych wymaga obecnie gruntownej reformy organizacji w wielu obszarach.
Opracowanie ma na celu analizę zagadnień związanych z działaniami podejmowanymi przez UE, które mają na celu modernizację systemu wielostronnego w ramach WTO. Niniejszy artykuł stanowi prezentację wyników analizy zmierzającej do potwierdzenia tezy, że UE, przewodząc staraniom prowadzącym w kierunku odbudowy pozycji WTO w gospodarce światowej na tle dzisiejszej rozproszonej globalnej równowagi sił, będzie musiała zaangażować się w jej reformę z innymi ważnymi członkami organizacji, m.in. Chinami. Jest to konsekwencją zmiany układu sił w gospodarce światowej, która znalazła swoje odzwierciedlenie również w negocjacjach na forum WTO.
Słowa kluczowe: gospodarka światowa, reforma WTO, UE, wielostronny system handlowy, WTO