Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021 nr 2

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.48269/2451-0610-ksm-2021-2-004

Rett R. Ludwikowski

Professor Emeritus, Columbus School of Law, The Catholic University of America
ORCID: 0000-0001-7457-3096

Izabela Kraśnicka

dr hab., Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: 0000-0001-9684-6681

COMPARATIVE ARGUMENTS IN THE LEGAL DEBATE OVER JUDICIARY REFORM IN POLAND

Artykuł w PDFPobierz

Comparative Arguments in the Legal Debate Over Judiciary Reform in Poland

The judiciary reform in Poland started in 2015 with the replacement of judges in the Polish Constitutional Tribunal, the court responsible for the judicial review. It continued with amendments of laws addressed to judges and functioning of the Polish Supreme Court. Controversies over the reform reached the international level and triggered reactions from the European institutions and resulted in judgments of the Court of Justice. The article deals with comparative arguments (examples from the United States, Austria, France or Germany) concerning the extensive judiciary reform that have been presented by its authors throughout the debates and as response to criticism.
Key words: judiciary reform, Constitutional Tribunal, Supreme Court, Poland, comparative arguments,

Argumenty porównawcze w prawniczej debacie nad reformą sądownictwa w Polsce

Reforma sądownictwa w Polsce rozpoczęła się w 2015 roku od wymiany sędziów w polskim Trybunale Konstytucyjnym, sądzie odpowiedzialnym za kontrolę konstytucyjności prawa. Reforma była kontynuowana poprzez zmiany ustaw dotyczących sędziów i sposobu funkcjonowania polskiego Sądu Najwyższego. Kontrowersje wokół reformy osiągnęły poziom międzynarodowy i wywołały reakcje instytucji europejskich oraz zaowocowały wyrokami Trybunału Sprawiedliwości. W artykule omówiono argumenty porównawcze (przykłady ze Stanów Zjednoczonych, Austrii, Francji czy Niemiec) dotyczące szeroko zakrojonej reformy sądownictwa, które były przedstawiane przez jej autorów w toku debat i jako odpowiedź na krytykę.
Słowa kluczowe: reforma sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Polska, argumenty porównawcze