Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021 nr 2

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.48269/2451-0610-ksm-2021-2-005

Paweł Siejak

dr, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
ORCID: 0000-0002-5075-1959

NOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED RADĄ EUROPY W OBSZARZE DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH

Artykuł w PDFPobierz

New Challanges for Council of Europe in the Area of Anti-corruption Actions

This article is devoted to the issue of contribution of the Council of Europe to formation of consistent system of standards in the area of combating the corruption, and their monitoring. The analysis was conducted on the Council of Europe’s legacy: its conventions, resolutions, and numerous reports and studies on the issue of fight against corruption. This article pays attention to cooperation of the Council of Europe with other international organisations in the field of developing the foregoing standards.
Key words: GRECO, corruption, Council of Europe, monitoring procedures

Nowe wyzwania stojące przed Radą Europy w obszarze działań antykorupcyjnych

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce wkładu Rady Europy w stworzenie spójnego systemu standardów w obszarze walki z korupcją i mechanizmu ich monitorowania. Dokonano analizy dorobku Rady Europy: konwencji i rezolucji oraz licznych raportów i opracowań w zakresie walki z korupcją. Zwrócono również uwagę na współpracę Rady Europy z innymi organizacjami międzynarodowymi celem wypracowania wspólnych standardów.
Słowa kluczowe: GRECO, korupcja, Rada Europy, procedury monitoringowe