Skip to content

KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

XIX: 2022 nr 2 | e-ISSN 2451-0610 | ISSN 1733-2680


https://doi.org/10.48269/2451-0610-ksm-2022-2-007

Tomasz Orłowski

prof. KAAFM, dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
https://orcid.org/0000-0001-9126-2740

Waga dziedzictwa historii najnowszej w stosunkach francusko-polskich

Artykuł PDF

The importance of the legacy of recent history in the Franco-Polish relations

The French Military Mission in Poland was established immediately after World War I, with the task of helping organize and train the Polish Army. It was part of a broader political project of French interest in Central European countries, which quickly proved unsustainable. However, during the Bolshevik War, its tasks fundamentally increased when a French soldier fought for the first time to defend the territory of independent Poland. This was then-Captain Charles de Gaulle’s experience, and deeply affected the role and place he assigned to Poland as President of the Fifth Republic in his vision of Europe. His recognition of the inviolability of the Oder-Neisse border, as the first Western leader as early as 1959, was one of its main elements.
Key words: Polish-French relations (1918–2022), foreign policy, Polish-Bolshevik war, Second Republic, Charles de Gaulle, Oder-Neisse border

Waga dziedzictwa historii najnowszej w stosunkach francusko-polskich

Francuska Misja Wojskowa w Polsce powstała bezpośrednio po I wojnie światowej, z zadaniem pomocy w organizacji i szkoleniu Wojska Polskiego. Wpisała się w szerszy projekt polityczny zainteresowania Francji państwami Europy Środkowej, które szybko okazało się nietrwałe. Jednak w trakcie wojny bolszewickiej jej zadania zasadniczo wzrosły, gdy żołnierz francuski stanął po raz pierwszy do walki w obronie terytorium niepodległej Polski. Było to udziałem kapitana Charles’a de Gaulle’a, co głęboko zaważyło na roli i miejscu, jakie przypisywał Polsce jako prezydent V Republiki w swojej wizji Europy. Uznanie przez niego nienaruszalności granicy na Odrze i Nysie, jako pierwszego przywódcę zachodniego już w 1959 r., było jednym z jej głównych elementów.
Słowa kluczowe: stosunki polsko-francuskie (1918–2022), polityka zagraniczna, wojna polsko-bolszewicka, II Rzeczpospolita, Charles de Gaulle, granica na Odrze i Nysie


Spis treści