Skip to content

KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

XIX: 2022 nr 2 | e-ISSN 2451-0610 | ISSN 1733-2680


https://doi.org/10.48269/2451-0610-ksm-2022-2-010

Krzysztof Babij

Orientarium ZOO Łódź

Rafał Jaśkowski

dr, Urząd Miejski w Głownie
https://orcid.org/0000-0003-0204-5985

Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej 2012–2022. Część II: Aktywność międzynarodowa samorządu na przykładzie Łodzi

Artykuł PDF

Local government dimension of Polish foreign policy 2012–2022.
Part II: International activity of local government on the example of city of Łódź

The subject of the article concerns the role and participation of the Polish local government in the foreign policy of the Republic of Poland in 2012–2022. In part I of the article describes the legal acts and program documents on the basis of which the local government can pursue its external policy. The goal of part I is to analyze the diversification of activities in foreign policy, with particular emphasis on the interests of local government. The part 2 concentrates on a specific local government (the city of Łódź) that tries to pursue an active international policy. The main goal of the article is to examine the activity of local governments in the foreign policy of the state in the aspect of broadly understood reflection on the international environment of the Republic of Poland. This type of analysis may be used to organize the knowledge about the possibilities, conditions and benefits, or possible losses of conducting elements of foreign policy by Polish local governments.
Key words: local government, foreign policy (after 1989), international cooperation, refugees, twin cities, European Union, Expo 2022, Łódź

Samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej 2012–2022.
Część II: Aktywność międzynarodowa samorządu na przykładzie Łodzi

Tematyka artykułu dotyczy roli i udziału polskiego samorządu terytorialnego w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2012–2022. W części I artykułu zostały scharakteryzowane akty prawne oraz dokumenty programowe, na podstawie których samorząd terytorialny może prowadzić politykę zewnętrzną, a także poddano analizie dywersyfikację działań w polityce zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem interesów samorządu terytorialnego. Część II obejmuje analizę konkretnego samorządu (Łodzi), który stara się prowadzić aktywną politykę międzynarodową. Zasadniczym celem artykułu pozostaje przyjrzenie się aktywności samorządów w polityce zagranicznej państwa w aspekcie szeroko rozumianej refleksji nad otoczeniem międzynarodowym Rzeczpospolitej. Tego typu analiza może posłużyć uporządkowaniu wiedzy na temat możliwości, warunków oraz korzyści lub ewentualnych strat prowadzenia elementów polityki zagranicznej przez polskie samorządy.
Słowa kluczowe: samorząd, polityka zagraniczna (po 1989), współpraca międzynarodowa, uchodźcy, miasta partnerskie, Unia Europejska, Expo 2022, Łódź


Spis treści