Skip to content

Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021 nr 2

KRAKOW INTERNATIONAL STUDIES

e-ISSN 2451-0610
ISSN 1733-2680


DOI: 10.48269/2451-0610-ksm-2021-2-002

Marta Kolendowska-Matejczuk

dr hab., prof. EWSPA, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ORCID: 0000-0002-2440-155X

Marcin Mrowicki

dr, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie
ORCID: 0000-0002-2072-3850

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W STANACH GLOBALNEGO ZAGROŻENIA – ANALIZA NA PRZYKŁADZIE PANDEMII COVID-19

Artykuł w PDFPobierz

Human Rights Protection in a Global Threat – Analysis on the Example of the COVID-19 Pandemic

The subject of this study is the analysis of permissible mechanisms of limiting civil rights and freedoms, both internationally and under Polish law – in global threats, on the example of the COVID-19 pandemic. The article indicates specific examples of legislative actions taken by the Polish legislator during the COVID-19 pandemic.
Key words: pandemic, restriction of rights, constitutional rights, state of emergency

Ochrona praw człowieka w stanach globalnego zagrożenia – analiza na przykładzie pandemii COVID-19

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza dopuszczalnych mechanizmów ograniczania praw i wolności obywatelskich zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak też na podstawie prawa polskiego – w stanach globalnego zagrożenia, na przykładzie pandemii COVID-19. W artykule wskazano konkretne przykłady działań legislacyjnych poczynionych przez polskiego ustawodawcę w czasie pandemii COVID-19.
Słowa kluczowe: pandemia, ograniczenia praw, konstytucyjne prawa, stan wyjątkowy